AVISO LEGAL

En cumprimento do establecido no Art. 10 de la Ley 34/2002, de 11 de julio, de Servicios de la Sociedad de la Información y Comercio Electrónico (LSSI-CE), infórmase que esta páxina web, con dominio www.asociacionambar.org, é titularidad de Asociación Ambar das Persoas con Diversidade Funcional

A responsable do servizo prestado a través de la Web es:

Identidade: ASOCIACIÓN AMBAR DAS PERSOAS CON DIVERSIDADE FUNCIONAL – CIF: B70218276

Dir. postal: Rua Castelao, número 5, CP 15940, A Pobra do Caramiñal (A Coruña).

Teléfono: 981874480

Correo electrónico: administracion@asociacionambar.org

TERMOS E CONDICIÓNS

  1. USUARIOS: O acceso e/ou uso de este portal de Asociación Ambar das Persoas con Diversidade Funcional atribúe a condición de USUARIO, que acepta, desde dito acceso e/ou uso, as Condicións Xerais de Uso aquí reflexadas.
  2. USO DO PORTAL: asociacionambar.org proporciona o acceso a multitude de informacións, datos e fotografías (en adiante, “os contidos”) en Internet pertencentes a Asociación Ambar das Persoas con Diversidade Funcional O USUARIO asume a responsabilidade do uso do portal. O USUARIO comprométese a facer un uso adecuado dos contidos e servizos (como por exemplo poderían ser servicios de chat, foros de discusión ou grupos de noticias que se cheguen a crear dentro do portal) que Asociación Ambar das Persoas con Diversidade Funcional ofrece a través do seu portal e con carácter enunciativo pero no limitativo, a no emplealos para (i) incurrir en actividades ilícitas, ilegales ou contrarias á buena fe e á orde público; (ii) difundir contidos ou propaganda de carácter racista, xenófobo, pornográfico-ilegal, de apoloxía do terrorismo ou atentatorio contra os dereitos humanos; (iii) provocar danos nos sistemas físicos y lóxicos da Asociación Ambar das Persoas con Diversidade Funcional, dos seus proveedores ou de terceiras persoas, introducir ou difundir na rede virus informáticos o calqueira outros sistema físico ou lóxico que sexa susceptibles de provocar os danos anteriormente mencionados; (iv) intentar acceder e, no seu caso, usar as contas de correo electrónico de outros usuarios e modificar ou manipular os seus mensaxes. Asociación Ambar das Persoas con Diversidade Funcional se resérvase o dereito de retirar todos aqueles comentarios e aportacións que vulneren o respeto á dignidade da persoa, que sexan discriminatorios, xenófobos, racistas, pornográficos, que atenten contra a xuventude ou a infancia, e orde ou seguridade pública ou que, a seu xuízo, non resultaran adecuados para a súa publicación. En calquera caso, Asociación Ambar das Persoas con Diversidade Funcional non será responsable das opinións vertidas polos usuarios a través dos foros, chats, ou outras ferramentas de participación que se poidan chegar a crear dentro do portal web corporativo, así como en los perfiles oficiales de redes sociales de Asociación Ambar das Persoas con Diversidade Funcional
  3. PROTECCIÓN DE DATOS: Asociación Ambar das Persoas con Diversidade Funcional cumpre cas directrices e obligacións reguladas no REGLAMENTO (UE) 2016/679 DO PARLAMENTO EUROPEO E DO CONSELLO do 27 de abril do 2016 relativo á protección das persoas físicas no que respecta ao tratamiento de datos persoais e á libre circulación de estos datos, a Ley Orgánica 3/2018, de 5 de decembro, de protección de datos e garantía de derechos dixitales e demáis normativa vixente sobre protección de datos en cada momento, e vela por garantizar un correcto uso e tratamiento dos datos persoais empregados nos seus sistemas de información, así como a súa confidencialidade, integridade, dispoñibilidade e resiliencia en todo momento.
  4. PROPIEDADE INTELECTUAL E INDUSTRIAL: Asociación Ambar das Persoas con Diversidade Funcional por se o como cesionaria, é titular de tódolos dereitos de propiedade intelectual e industrial da súa páxina web, así como dos elementos contidos na mesma (a título enunciativo, imaxes, sonido, audio, vídeo, software ou textos; marcas ou logotipos, combinacións de cores, estructura e diseño, selección de materiaiss usados, programas de ordenador necesarios para o seu funcionamiento, acceso e uso, etc.), titularidade de Asociación Ambar das Persoas con Diversidade Funcional ou ben de seus licenciantes. Tódolos dereitos reservados. En virtude do disposto nos artículos 8 y 32.1, párrafo segundo, da Ley de Propiedade Intelectual, quedan expresamente prohibidas a reproducción, a distribución e a comunicación pública, incluida a súa modalidade de puesta a disposición, da totalidade ou parte dos contidos desta páxina web, con fins comerciais, en calquera soporte e por calquera medio técnico, sen a autorización da Asociación Ambar das Persoas con Diversidade Funcional O USUARIO comprométese a respectar os dereitos de Propiedade Intelectual e Industrial titularidad de Asociación Ambar das Persoas con Diversidade Funcional Podrá visualizar os elementos do porta e incluso imprimirlos, copialos e almacenarlos no disco duro do seu ordenador ou en calquera outro soporte físico sempre e cando sexa, única e exclusivamente, para seu uso personal e privado. O USUARIO deberá abstenerse de suprimir, alterar, eludir ou manipular calquera dispositivo de protección ou sistema de seguridade que estivera instalado en las páginas de Asociación Ambar das Persoas con Diversidade Funcional
  5. EXCLUSIÓN DE GARANTÍAS E RESPONSABILIDADE: Asociación Ambar das Persoas con Diversidade Funcional non se fai responsable, en ningún caso, dos danos e perxuízos de calquera natureza que puideran ocasionar, a título enunciativo: errores ou omisións nos contidos, falta de dispoñibilidade do portal ou a transmisión de virus ou programas maliciosos ou lesivos nos contenidos, a pesar de adoptar todas as medidas tecnolóxicas necesarias para evitarlo.
  6. MODIFICACIÓNS: Asociación Ambar das Persoas con Diversidade Funcional resérvase o dereito de efectuar sen previo aviso as modificacións que considere oportunas no seu portal, podendo cambiar, suprimir ou engadir tanto os contenidos e servizos que se presten a través desta como a forma na que éstos aparezan presentados ou localizados no seu portal.
  7. ENLACES: No caso de que en www.asociacionambar.org se dispusexen enlaces ou hipervínculos cara outros sitios de Internet, Asociación Ambar das Persoas con Diversidade Funcional non exercerá ningún tipo de control sobre ditos sitios e contidos. En ningún caso Asociación Ambar das Persoas con Diversidade Funcional asumirá responsabilidade algunha polos contidos de algún enlace pertencente a un sitio web alleo, nin garantizará a dispoñibilidade técnica, calidade, fiabilidade, exactitude, amplitude, veracidade, validez e constitucionalidade de calquera material ou información contida en ningún de ditos hipervínculos ou outros sitios de Internet. Igualmente, a inclusión destas conexións externas non implicará ningún tipo de asociación, fusión o participación cas entidades conectadas.
  8. DEREITO DE EXCLUSIÓN: Asociación Ambar das Persoas con Diversidade Funcional se reserva el derecho a denegar ou retirar o acceso ao portal e/ou os servizos ofrecidos sen necesidade de preaviso, a instancia propia ou dun terceiro, a aqueles usuarios que incumplan as presentes Condicións Xerais de Uso.
  9. XENERALIDADES: Asociación Ambar das Persoas con Diversidade Funcional perseguirá el incumplimiento de las presentes condiciones, así como cualquier utilización indebida de su portal ejerciendo todas las acciones civiles y penales que le puedan corresponder en derecho.
  10. MODIFICACIÓN DAS PRESENTES CONDICIÓNS E DURACIÓN: Asociación Ambar das Persoas con Diversidade Funcional poderá modificar en calquera momento as condicións aquí determinadas, sendo debidamente publicadas como aquí aparecen. A Vixencia das citadas condicións irá en función da súa exposición e estarán vixentes ata que sexan modificadas por outras debidamente publicadas.

11. LEXISLACIÓN APLICABLE E XURISDICCIÓN: A relación entre Asociación Ambar das Persoas con Diversidade Funcional y o USUARIO se rexirase pola normativa española vixente e calquera controversia someterase aos Xuzgados e tribunais competentes.