Acceso, acollida e accesibiliade. Segue a regra das 3 Aes

Que pasos dar para converterse nunha empresa inclusiva?

Ser unha empresa inclusiva e aberta á diversidade é un distintivo de calidade. Converterse en inclusiva, é cuestión de considerar pequenas melloras en diferentes áreas da nosa organización: acceso ao emprego, acollida e accesibilidade.

1. Acceso ao emprego

Hai que facer especial fincapé en como describimos os postos de traballo, onde difundimos as nosas ofertas de emprego e como de accesibles son as nosas probas de selección.

A descrición do posto

É o primeiro paso para atopar á persoa candidata máis competente. Dedícalle tempo a describir ben as competencias estritamente necesarias para o posto.

Tips para crear un documento accesible

 • Utilizar fontes sinxelas de ler, sen adornos: fontes sans serif.
 • Tamaño da fonte: entre 12 e 14 puntos.
 • Aliñado á esquerda.
 • Evitar o uso da negriña, cursiva, maiúsculas e subliñados.
 • Utilizar papel mate
 • Utilizar unha linguaxe sinxela e clara, palabras comúns e pouco complexas.
 • Salientar as competencias e as habilidades estritamente requiridas para o posto. Engadir outros requisitos como “desexables”.
 • Evita solicitar requirimentos que non son necesarios para as responsabilidades do posto. Ex. carné de conducir en vez de describir o lugar de traballo.
 • Dar a maior información sobre as condicións do posto, a localización, horarios, etc.
 • Ofertar a descrición noutros formatos de lectura accesible.

A oferta de emprego

Opta por diferentes fontes de recrutamento para captar unha variedade ampla de talentos diversos.

 • Servizo Público de Emprego de Galicia.
 • Centros formativos de formación para o emprego (obradoiros de emprego, formación profesional ocupacional, etc.).
 • Comparte a oferta en asociacións de persoas en risco de exclusión.

As probas de selección

Antes de que a empresa reciba á candidata ou candidato ó posto, é importante asegurarse  se a persoa ten ou non necesidades de adaptación para asistir ás probas de selección e identificar cales.

 • Pregúntalle á persoa candidata se necesita algún apoio para vir ás probas de selección.
 • Notifica con antelación en que van consistir as probas de selección.
 • Se a persoa ten diversidade auditiva, mira de fronte, xa que pode estar léndolle os beizos.
 • Utiliza un ton de voz natural, e refrasea se a persoa non entende.

2. Acollida

Os procesos inclusivos, non rematan unha vez seleccionada a persoa, senón que planifican con anterioridade o proceso de acollida, e valoran se hai necesidade de facer algunha adaptación específica. O proceso de acollida pretende a máxima inclusión da persoa traballadora recen chegada á organización.

O éxito deste proceso é clave para o desempeño laboral da persoa e para a súa inclusión na cultura organizacional da empresa.

Adaptación de postos

Consiste en axustar o entorno laboral ás características da persoa con diversidade funcional, tendo en conta as súas habilidades e necesidades laborais. Para a adaptación dos postos de traballo débese ter en conta:

 • Describe tarefas laborais a realizar polo traballador/a.
 • Identifica equipos de traballo que debe utilizar.
 • Identifica as capacidades requiridas para realizar as tarefas.
 • Analiza o entorno de traballo e a súa accesibilidade.
 • Axusta as competencias do traballador/a á tarefa.
 • Como recomendación, é convinte establecer un protocolo de valoración e asignación de recursos para a adaptación de postos de traballo.

3. Accesibilidade

Comprobar que o entorno da empresa é accesible para tódalas persoas, incluídas aquelas que teñan mobilidade reducida. Asegúrate de que as instalacións son accesibles e facilitadoras do tránsito polos diferentes espazos da empresa.

 • Chans: Consistentes, antiesvarantes e sen resaltes.
 • Ramplas: Sempre que exista un acceso mediante escaleiras debe existir un acceso alternativo mediante rampla.
 • Ascensores: Adaptados e amplos, que permitan o fácil acceso.
 • Portas: Apertura cara o exterior e medidas mínimas de anchura de 0,80m.                                             
 • Mobiliario: Favorecer unha boa distribución non obstaculízante e que axude a liberdade de paso.
 • Mostradores de recepción: Accesibles para persoas en cadeira de rodas.
 • Lavabos: Que conten cun espazo que permita a aproximación dunha cadeira de rodas de 0,80m., e non supere os 0,85m. de alto. As billas de presión ou panca.
 • Verifica que as instalacións conten con recursos axeitados para solucionar as barreiras de comunicación.