POLÍTICA DE PRIVACIDADE

A seguinte política de privacidade ten como finalidade informarlle sobre como utilizamos a información persoal do currículo profesional que nos remitiu nos procesos de selección de persoal que levan a cabo as entidades Asociación Ambar das Persoas con Diversidade Funcional e Ambar Acción Social, S.L., cumprindo as as disposicións e requisitos tanto do Regulamento (UE) 2016/679 Xeral de Protección de Datos, como da Lei Orgánica 3/2018 de Protección de Datos Persoais e Garantías dos Dereitos Dixitais. Por iso, informámoslle dos seguintes aspectos sobre o tratamento que realizaremos cos seus datos persoais:

Quen é o responsable do tratamento dos teus datos?
Como responsable do tratamento dos seus datos persoais, calquera das seguintes entidades tratará os seus datos como responsable do tratamento. As entidades que terán esta condición son:

  1. Asociación Ambar de Persoas con Diversidade Funcional – CIF: G-15.052.434
  2. Ambar Acción Social, S.L. – CIF: B-70.218.276

O enderezo para os efectos de notificacións e/ou contacto coas entidades corresponsables citadas e que servirá de punto de contacto para os interesados ​​é:

Asociación Ámbar de Persoas con Diversidade Funcional
Rúa Castelao, nº 5, en A Pobra do Caramiñal, Coruña
Teléfono: 981874480 Correo electrónico: administracion@asociacionambar.org
DPD: LHL Consultores Correo electrónico DPD: dpd@lhlconsultores.com

Con que finalidade tratamos os teus datos persoais?
Calquera das entidades corresponsables tratará os datos persoais recollidos no seu currículo para levar a cabo a xestión dos procesos internos de selección de persoal realizados no seo das distintas entidades corresponsables.
Así mesmo, informámoslle de que ningunha das entidades corresponsables tomará decisións automatizadas en relación cos datos persoais facilitados.

Cal é a lexitimidade para o tratamento dos teus datos?
A base legal para o tratamento dos seus datos persoais é a aplicación de medidas precontractuais ou a intención de celebrar un contrato. Unha vez finalizado o proceso selectivo, no caso de querer conservar os seus datos curriculares na nosa base de datos, a base legal deste tratamento posterior será o consentimento expreso que nos preste.

Canto tempo conservaremos os teus datos?
Os datos persoais facilitados a través do seu currículo conservaranse durante un período de 1 ano, sen prexuízo de que poida retirar o seu consentimento en calquera momento para o tratamento dos seus datos persoais, sen que iso anule a lexitimidade do tratamento que se realice dende que se deu o consentimento ata que o se retire.

A que destinatarios se lles comunicarán os seus datos?
Os seus datos non serán cedidos a ningún terceiro salvo por obriga legal exixible por calquera dos corresponsables do tratamento. Non se planifican transferencias internacionais de datos persoais a terceiros países.

Cales son os teus dereitos cando nos facilitas os teus datos?
Segundo o disposto no RGPD, pode solicitar:
Dereito de acceso: solicitar información sobre os datos persoais que temos sobre ti.
Dereito de rectificación: comunicar calquera modificación dos seus datos persoais.
Dereito á supresión e ao esquecemento: solicitar a eliminación despois de bloquear os datos persoais.
Dereito á limitación do tratamento: implica a restrición do tratamento dos datos persoais.
Dereito de oposición: retirar o consentimento ao tratamento dos datos, opoñéndose ao seu posterior tratamento.
Dereito á portabilidade: nalgúns casos, solicitar unha copia dos datos persoais nun formato estruturado, de uso habitual e lexible por máquina para a súa transmisión a outro responsable.
Dereito a non ser obxecto de decisións automatizadas: solicitar que non se adopten decisións que se baseen unicamente en tratamentos automatizados, incluída a elaboración de perfiles, que produzan efectos legais ou afecten significativamente ao interesado.
Dereito a revocar o seu consentimento, en calquera momento, sen que iso anule a lexitimidade dos tratamentos que se realizaron desde que se lle concedeu o consentimento ata que o retire.

Por elo, en calquera momento e de forma gratuita, vostede pode exercitar os citados dereitos ante calquera das entidades engadidas no primero punto desta política, mediante a solicitud dos modelos de exercicio de dereitos pertinentes a través do correo electrónico: administracion@asociacionambar.org ou na dirección física indicada no primeiro punto da presente política de privacidade. Tamén poderá contactar co noso Delegado de Protección de Datos: LHL Consultores no correo electrónico dpd@lhlconsultores.com

Cada solicitude de exercicio de dereitos que nos presente deberá conter no asunto a referencia “Exercicio dereitos RGPD” e incluir os siguientes datos: nome e apelidos, domicilio a efectos de notificación, fotocopia do Documento Nacional de Identidade ou Pasaporte, e petición concreta que se solicite. No caso de exercitarse en nome doutra persoa, deberase adxuntar un documento que acredite fehacientemente a representación ostentada.  Se considerase que algún dos dereitos anteriormente mencionados non foran respetados, Vostede terá dereito a presentar unha reclamación ante a Axencia Española de Protección de Datos. (https://www.agpd.es/portalwebAGPD/index-ides-idphp.php).