Medidas estatais para a contratación de persoas con diversidade funcional

Medidas estatais para a contratación de persoas con diversidade funcional

Ata cando teño de prazo para presentar a miña solicitude?

Medidas abertas durante todo o ano, non vinculadas a prazos de convocatoria.

Cal é a finalidade destas medidas estatais?

Favorecer a contratación de persoas con diversidade funcional bonificando diferentes tipos de contratos e reducindo as cotas na Seguridade Social.

Cales son estas medidas?

Subvención por contrato indefinido

Axuda directa de 3.907 euros para contratos indefinidos celebrados a tempo completo para persoas con diversidade funcional.

Subvención por adaptación de postos

A subvención por adaptación de postos vai ata 901,52 euros para eliminar barreiras ou dotar de medios de protección.

Adxudicación en contratos públicos

A administración pública pode establecer como criterio de adxudicación preferente en contratos públicos a aquelas empresas que teñan incorporados no seu cadro de persoal persoas con diversidade funcional.

Bonificación nas cotas da seguridade social

Unha das principais medidas é a bonificación ou redución das cotas da empresa á seguridade social. En función da modalidade de contrato, do xénero, da idade (menor ou maior de 45 anos) e do grao de diversidade funcional (do 33% ou 65%) preséntanse máis ou menos incentivos.

  • En contratos indefinidos e conversións de contratos, a redución anual vai dende os 4.500 euros ata os 6.300 euros.
  • En contratos temporais de fomento do emprego, a contía vai dende os 3.500 euros ata os 5.300 euros.

(Diversidade Funcional Severa: Parálise cerebral, enfermidade mental, discapacidade intelectual mínimo do 33%, discapacidade física ou sensorial cun grao mínimo do 65% )

Reducción do imposto de sociedades

No caso de que a empresa aumente a media de persoas traballadoras con diversidade funcional, ofrecese unha dedución da cota integra de 9.000 a 12.000 euros.

  • En contratos de interinidade para substituír a traballadores con diversidade funcional en situacións de incapacidade temporal, a bonificación das cotas empresariais 100% en tódolos conceptos.
  • En contratos formativos, os incentivos clasifícanse en dúas modalidades:
    • Primeira modalidade, redución do 75% ou do 100% para contratos de formación e aprendizaxe. A cota redúcese ata o 100% se a empresa ten menos de 250 traballadores a ata o 75% e ten igual ou mais de 250 traballadores. Sempre para traballadores inscritos no Sistema Nacional de Garantía Xuvenil.
    • Segunda modalidade, a redución do 50%, só para continxencias comúns, é para contratos en prácticas e contratos para a formación e aprendizaxe