Política de privacidade

A seguinte política de privacidade está destinada a informarlle sobre como usamos a información persoal do currículo profesional que remitiu nos procesos de selección de persoal levados a cabo polas entidades Asociación Ambar das Persoas con Diversidade Funcional e Ambar Acción Social, S.L., cumprindo cas disposicións y requisitos tanto del Regulamento (UE) 2016/679 General de Protección de Datos, como de la Ley Orgánica 3/2018 de Protección de Datos Personales y Garantías dos Dereitos Dixitais. Por iso, informámoslle dos siguintes aspectos acerca do tratamento que levaremos a cabo cos seus datos persoais:

 

 Quen é o responsable do tratamento dos seus datos?

Na súa condición de corresponsables do tratamento dos seus datos persoais, calquera das siguientes entidades tratará os seus datos en calidade de corresponsables do tratamiento. As entidades que terán esta condición son:

 

  1. Asociación Ambar das Persoas con Diversidade Funcional – CIF: G-15.052.434
  2. Ambar Acción Social, S.L. – CIF: B-70.218.276

 

O domicilio a efectos de notificacións e/ou contacto cas entidades corresponsables mencionadas e que servirá como punto de contacto dos interesados é:

 

Asociación Ambar das Persoas con Diversidade Funcional

Rúa Castelao, nº 5, en A Pobra do Caramiñal, Coruña

Teléfono: 981874480   Correo electrónico: administracion@asociacionambar.org

DPD: LHL Consultores  Correo electrónico DPD: dpd@lhlconsultores.com

 

Con que finalidade tratamos os seus datos persoais?

Calquera das entidades corresponsables tratará os datos de carácter persoal recollidos no seu currículo ca fin de levar a cabo a xestión dos procesos de selección interna de persoal levados a cabo dentro das distintas entidades corresponsables.

Así mesmo, informámoslle que ningunha das entidades corresponsables levará a cabo toma de decisóns automatizas con relación ós datos persoais proporcionados.

 

Cal é a lexitimación para o tratamento de seus datos?

A base legal para o tratamento dos seus datos persoais é a aplicación das medidas precontractuales ou a intención de concluir un contrato. Unha vez concluído o proceso de selección, no caso de que vostede queira manter seus datos curriculares na base datos, a base legal para ese tratamento posterior será o consentimento expreso que nos facilite.

 

Por canto tempo conservaremos os seus datos?

Os datos persoais proporcionados a través de seu currículo conservaranse durante o prazo de 1 año, sen perxuízo de que poida retirar o seu consentimento en calquera momento, para o tratamento dos seus datos persoais, sen que iso anule a lexitimación del tratamento que se efectuase dende que se otorgou o consentimento hasta que vostede lo retirase.

 

A que destinatarios se comunicarán os seus datos?

Os seus datos non se cederán a ningún terceiro salvo obrigación legal exigible a calquera dos corresponsables do tratamento. Non están previstas transferencias internacionais de datos persoais a terceiros países.

 

Cales son os seus dereitos cando nos facilita os seus datos ?

En virtude do establecido no RGPD pode solicitar:

Dereito de acceso: pedir información de aqueles datos persoais que dispoñamos acerca de vostede.

Dereito de rectificación: comunicar calquera cambionos seus datos persoais.

Dereito de supresión e ao olvido: solicitar a eliminación previo bloqueo dos datos persoais.

Dereito de limitación ao tratamento: supón a restricción do tratamento dos datos persoais.

Dereito de oposición: retirar o consentimento do tratamento dos datos, opoñéndose a que se sigan tratando.

Dereito á portabilidade: nalgúns casos, pedir unha copia dos datos persoais nun formato estructurado, de uso común e lectura mecánica para a súa transmisión a outro responsable.

Dereito a non ser objeto de decisións automatizadas: solicitar que non se tomen decisións que se basen únicamente no tratamento automatizado, incluíndo aa elaboración de perfiles, que produzan efectos xurídicos ou afecte significativamente ao interesado.

Dereito a retirar o seu consentimento, en cualquier momento, sen que iso anule a lexitimación  dos tratamientos que se efectuasen dende que se otorgou o consentimento ata que vostede o retirase.

Por iso, en calquera momento e de forma gratuita, usted puede exercitar os anteditos dereitos ante calquera das entidades incluidas no primeiro punto desta política, mediante a solicitude dos modelos do exercicio de dereitos pertinentes a través do correo electrónico: administracion@asociacionambar.org ou na dirección física indicada no primero punto da presente política de privacidade. Tamén poderá contactar co noso Delegado de Protección de Datos: LHL Consultores en el correo electrónico dpd@lhlconsultores.com

 

Cada solicitude de exercicio de dereitos que nos presente deberá conter no asunto a referencia “Exercicio dereitos RGPD” e incluir os seguintes datos: nome e apelidos, domicilio a efectos de notificación, fotocopia do Documento Nacional de Identidade ou Pasaporte, e petición concreta que se solicita. No caso de exercitarse no nome doutra persoa, deberase adxuntar un documento que acredite fehacientemente a representación ostentada.

 

Se considerase que algún dos dereitos anteriormente mencionados non fose respectado, vostede terá dereito a presentar unha reclamación ante la Axencia Española de Protección de Datos. (https://www.agpd.es/portalwebAGPD/index-ides-idphp.php).