Como facer unha oferta de emprego inclusiva?

A empresa ten que decidir o contido da información e cal é a mellor maneira de presentala para que poida ser entendida por unha ampla diversidade de público e non se realice discriminación indirecta (non ter en conta as posibles necesidades de apoio das persoas candidatas).

1. Información básica e nome do posto:

Información clara e directa

Na cabeceira da oferta intentarase que a información sexa breve e explícita, de forma que se poida chegar mellor ao público destinatario, explicando a información clave: nome do posto, empresa, lugar de traballo, modalidade de contrato, salario, etc. Ter isto na cabeceira pode axudar a aquelas persoas con diversidade visual a identificar a información básica. 

Evitar o sesgo no nome do posto:

Por outro lado, o nome que se lle confire ó posto podería non ser neutral. Algunhas ofertas de emprego presentan un nome de posto de traballo que pode dar lugar a confusión. Como por exemplo “mozo de almacén”, semella que o posto é para unha persoa de menor idade ou para un home, cando realmente quere dicir que é un posto de auxiliar que vai realizar servizos para os que non se precisa unha formación universitaria. Neste caso un nome máis inclusivo, podería ser o de “Auxiliar de almacén”.  

2. A presentación da empresa

A empresa pode trasladar o seu compromiso pola igualdade de oportunidades e a inclusividade de dúas maneiras:  

Como un valor central da empresa:

Expoñendo o seu compromiso pola igualdade de oportunidades como un valor da organización. Por exemplo, explicar que a súa misión, e os seus valores se afincan no respecto á diversidade e que están comprometidos en ofrecer un ambiente laboral inclusivo, con equipos e culturas diversas. 

Igualdade de oportunidades como política de recursos humanos: 

A segunda, é indicar na oferta que a empresa está comprometida coa igualdade de oportunidades e que realizarán as adaptacións necesarias no proceso se a persoa o require. Desta forma as persoas saberán que o proceso é inclusivo, e que poden presentarse todas as persoas independentemente das súas características persoais, xa que se tomarán medidas para que todos e todas poidan presentarse ás probas de selección. 

3. Descrición das responsabilidades do posto

Para poder axustar o perfil necesario á oferta, é necesario analizar os requisitos do posto para facer unha descrición de responsabilidades axeitada. 

  • Responsabilidades específicas.  

Para evitar a discriminación indirecta, é importante describir exclusivamente as responsabilidades específicas do posto, e non valorar outros engadidos que non teñen relación co posto. Por exemplo, para un posto de contable a non ser que teña que xestionar clientes estranxeiros non é necesario que teña coñecementos doutros idiomas.

  • Requirimentos do posto sen especificar o “como”.  

Os requirimentos poden quedar abertos a alternativas de adquisición da experiencia e formación  necesaria para o posto.

No caso da formación, moitas veces solicítase formación regrada nunha materia determinada. Estase limitando a presentación de multitude de candidaturas que non teñen esa titulación específica pero si teñen coñecementos e experiencia na área necesaria.  

O mesmo sucede coa experiencia laboral,  pódese obter non só coa experiencia de traballo nunha empresa senón tamén con outras experiencias non laborais como pode ser, as actividades de voluntariado, a colaboración en negocio familiar, estadías no estranxeiro, entre outras moitas experiencias vitais relevantes.  

  • Lugar de traballo.  

Especificar a dirección completa e si vai haber desprazamentos. En moitas ofertas de emprego requírese o carné de conducir e en moitas ocasións a persoa traballadora non vai facer desprazamentos no seu posto de traballo. Por elo é importante que se indique a dirección da empresa. Cada persoa valorará a mellor opción, se transporte privado, público ou adaptado. 

  • A xornada laboral.  

Indícase se o posto está aberto a outras modalidades de xornada, e se realiza flexibilización horaria. 

  • Modalidade de contrato.  

As empresas inclusivas valoran opcións de contratación, como a contratación indefinida e a contratación temporal de fomento do emprego (período mínimo de 12 meses). 

Este tipo de contratos son froito das políticas de acción positiva das administracións públicas.  Que ofrecen como incentivos económicos, reducións fiscais, bonificacións nas cotas da seguridade social e subvencións para a contratación e formación laboral das persoas con diversidade funcional.  

4. A participación no proceso

É importante indicar como é o proceso de selección, para que a persoa candidata teña coñecemento dos requisitos necesarios para poder participar. 

5. Formatos de entrega

Indicar claramente que documentos (currículo, carta de motivación, portfolio, etc.) se deben entregar para participar no proceso selectivo, e dar unha marxe de tempo para que as persoas candidatas poidan preparar a documentación.  

6. Variedade de medios

Propoñer diferentes medios para o envío de documentación: dirección postal, un correo electrónico de recepción, ou outra canle de envío. E pode darse tamén a posibilidade de entrégalo en diferentes formatos: vídeo currículo, presentación en audio, portfolio

7. Contacto de referencia

Lembrar engadir un contacto da organización para consultar dúbidas sobre o proceso de selección.