10 Tips para o traballo co alumnado con dislexia

1. Regras mnemotécnicas

Potenciar un uso máis eficiente da memoria, mediante o emprego de regras mnemotécnicas persoais, como por exemplo: Adiantamento Temerario, Garda Civil (as bases que constitúen o ADN: adenina, timina, guanina e citosina), e/ou carteis e notas de cores. 

2. Autocoñecemento

Favorecer o autocoñecemento da nena ou neno, especialmente no relativo á dislexia: que é, como lle pode afectar e que pode facer a mestra ou mestre para prestarlle apoio. 

3. Reforzo positivo

Planificar algunha tarefa ou actividade na que destaque, proporcionándolle recoñecemento público, reforzo positivo.  

4. O tipo de letra

Para facilitar a lectura, empregar un tipo de letra axeitado, como Sarakanda ou Arial, de tamaño 12 mínimo e interliñado 1,5 ou 2. 

5. O lugar de colocación

Que o alumno ou alumna se coloque nun lugar no que poida recibir a maior cantidade de información de forma correcta.  

6. Non dar resultados

Non dar os resultados das cualificacións en voz alta.  

7. Evitar a copia

Evitar a copia innecesaria dos enunciados dos exercicios.

8. Antelación

No caso de practicar lecturas en voz alta, proporcionarllas con suficiente antelación para que as poida preparar.   

9. Tempo

Darlle todo o tempo necesario para a finalización de tarefas.

10. Traballar co ordenador

Contemplar a posibilidade de que poida realizar os traballados de expresión escrita con ordenador.